Mysql 5.5 instalacja ze źródeł

Nie ma dla Debiana gotowej paczki z mysql 5.5, dlatego trzeba sobie skompilować, jak dawniej. Pobieramy ze strony http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ aktualne źródło (Select Platform -> Source code).
Do kompilacji będą potrzebne:
apt-get install make cmake bison g++
Rozpakowujemy źródła:
tar xzf mysql-5.5.16.tar.gz
cd mysql-5.5.16
cmake .
make
make install (zainstaluje do /usr/local/mysql)
lub make install DESTDIR=”/dowolny/katalog”
make install scripts
Dodajemy użytkownika i grupę:
groupadd mysql
useradd -r -g mysql mysql
Zmieniamy właściciela
chown -R mysql.mysql /usr/local/mysql
Tworzymy tabele z uprawnieniami skryptem:
scripts/mysql_install_db –user=mysql
Uruchamiamy bazę poprzez:
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
Standardowo my.cnf będzie czytany z katalogu /etc/mysql/my.cnf
Jeśli chcemy aby był używany inny plik/katalog uruchamiamy mysqla tak:
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –defaults-file=/etc/mysql/my_ok_22.cnf