Utworzenie avi z obrazków

Mając zapis poklatkowy, korzystając z mencodera można utworzyć film tak:
mencoder „mf://*.jpg” -mf fps=10 -o test.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=800