Archiwa tagu: Xen

Debian – instalacja xen

apt-get install xen-hypervisor-4.0-amd64 linux-image-2.6.32-5-xen-amd64

Jeśli ma być nie tylko parawirtualizacja, ale HVM to należy zainstalować też:
# apt-get install xen-qemu-dm-4.0

w /boot/grub/grub.cfg zmienić default na 4

# reboot

i teraz można uruchamiać maszyny wirtualne przez:

# xm create -c /xen/test.cfg

Xen 4.0 Domain ‚name’ does not exist

Zgodnie z instrukacjami zrobiłem w name.cfg linię:
vif = ['type=ioemu, bridge=xenbr0']
ale pojawiał się błąd:
Domain 'name' does not exist
pomogła zmiana powyższego na:
vif = [ ]

Pełny plik konfiguracyjny to:

import os, re
arch = os.uname()[4]
if re.search('64', arch):
arch_libdir = 'lib64'
else:
arch_libdir = 'lib'

kernel = "/usr/lib/xen-4.0/boot/hvmloader"

builder='hvm'

memory = 512
shadow_memory = 8
name = "name"
vif = [ ]
disk = [ 'phy:/dev/bla/partwin,hda,w' ]
device_model = '/usr/' + arch_libdir + '/xen/bin/qemu-dm'
boot="dc"
sdl=0
vnc=1
vncconsole=1
vncpasswd='haslo'
stdvga=0
serial='pty'
usbdevice='tablet'

Instalacja systemu Debian Lenny jako gość dla Xen

dd if=/dev/zero of=nazwa-disk.img bs=1 count=0 seek=10G
dd if=/dev/zero of=nazwa-swap.img bs=1 count=0 seek=100M
mkfs.ext3 nazwa-disk.img  (trzeba odpowiedzieć Y)
mkswap nazwa-swap.img
mount -o loop disk.img /xen/mnt/nazwa
debootstrap lenny /xen/mnt/nazwa ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/dist/debian
umount /xen/mnt/nazwa

Należy utworzyć plik konfiguracyjny dla gościa, np.:

kernel = ‚/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-686’
ramdisk = ‚/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-686’
memory = ‚512’
extra = ‚console=hvc0 xencons=tty’
disk=[‚file:/xen/zab-disk.img,sda2,w’]
name=’nazwa”
boot=’d’
vnc=0
vncviewer=0
sdl=1
on_poweroff = ‚destroy’
on_reboot   = ‚restart’
on_crash    = ‚restart’
root = „/dev/sda2 ro”
vif  = [ ” ]

Teraz wystartować guesta:

xm create -c xm-nazwa.cfg

opuszczenie konsoli przez CTRL-]

Aby ponownie podłączyć konsolę:

xm console nazwa

Zatrzymanie gościa:

xm shutdown nazwa

Lista gości:

xm list

Jeśli gość nie uruchamia się do końca
(staje na Starting periodic command scheduler: crond.), należy do /etc/inittab dodać linię:
h1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 hvc0

Dla Ubuntu wywołanie debootstrap:
debootstrap –arch=amd64 trusty /mnt http://archive.ubuntu.com/ubuntu/

Problem z ssh pod xen guest

Po zainstalowaniu systemu guesta przez debootstrap, instalacji sshd, [przy próbie połączenia przez ssh do guesta pojawia się:
[email protected]'s password:
PTY allocation request failed on channel 0
stdin: is not a tty

Nie ma zainstalowanego pakietu udev, pomaga:

apt-get install udev

oraz dodanie do /etc/fstab

none            /dev/pts      devpts    defaults        0   0

(nie jest to już wymagane).