Archiwa tagu: Instalacja

Mysql 5.5 instalacja ze źródeł

Nie ma dla Debiana gotowej paczki z mysql 5.5, dlatego trzeba sobie skompilować, jak dawniej. Pobieramy ze strony http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ aktualne źródło (Select Platform -> Source code).
Do kompilacji będą potrzebne:
apt-get install make cmake bison g++
Rozpakowujemy źródła:
tar xzf mysql-5.5.16.tar.gz
cd mysql-5.5.16
cmake .
make
make install (zainstaluje do /usr/local/mysql)
lub make install DESTDIR=”/dowolny/katalog”
make install scripts
Dodajemy użytkownika i grupę:
groupadd mysql
useradd -r -g mysql mysql
Zmieniamy właściciela
chown -R mysql.mysql /usr/local/mysql
Tworzymy tabele z uprawnieniami skryptem:
scripts/mysql_install_db –user=mysql
Uruchamiamy bazę poprzez:
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
Standardowo my.cnf będzie czytany z katalogu /etc/mysql/my.cnf
Jeśli chcemy aby był używany inny plik/katalog uruchamiamy mysqla tak:
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –defaults-file=/etc/mysql/my_ok_22.cnf

Instalacja systemu Debian Lenny jako gość dla Xen

dd if=/dev/zero of=nazwa-disk.img bs=1 count=0 seek=10G
dd if=/dev/zero of=nazwa-swap.img bs=1 count=0 seek=100M
mkfs.ext3 nazwa-disk.img  (trzeba odpowiedzieć Y)
mkswap nazwa-swap.img
mount -o loop disk.img /xen/mnt/nazwa
debootstrap lenny /xen/mnt/nazwa ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/dist/debian
umount /xen/mnt/nazwa

Należy utworzyć plik konfiguracyjny dla gościa, np.:

kernel = ‚/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-686’
ramdisk = ‚/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-686’
memory = ‚512’
extra = ‚console=hvc0 xencons=tty’
disk=[‚file:/xen/zab-disk.img,sda2,w’]
name=’nazwa”
boot=’d’
vnc=0
vncviewer=0
sdl=1
on_poweroff = ‚destroy’
on_reboot   = ‚restart’
on_crash    = ‚restart’
root = „/dev/sda2 ro”
vif  = [ ” ]

Teraz wystartować guesta:

xm create -c xm-nazwa.cfg

opuszczenie konsoli przez CTRL-]

Aby ponownie podłączyć konsolę:

xm console nazwa

Zatrzymanie gościa:

xm shutdown nazwa

Lista gości:

xm list

Jeśli gość nie uruchamia się do końca
(staje na Starting periodic command scheduler: crond.), należy do /etc/inittab dodać linię:
h1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 hvc0

Dla Ubuntu wywołanie debootstrap:
debootstrap –arch=amd64 trusty /mnt http://archive.ubuntu.com/ubuntu/

Instalacja linuksa w katalogu

Nowy system można zainstalować programem debootstrap w danym katalogu, z działającego systemu, bez restartu.

debootstrap --arch i386 lenny /mnt http://ftp.debian.org/debian/

debootstrap --arch amd64 stable /mnt http://ftp.pl.debian.org/debian

Używa się tego aby móc zrobić chroot i pracować w nowym systemie, np.

chroot /mnt

Aby udostępnić takiemu systemowi /proc czy /dev lub inny katalog, należy do /etc/fstab głównego systemu dodać np.

/proc /mnt/proc proc defaults 0
/dev /mnt/dev none bind 0
/home /mnt/home none bind 0

Jeśli chcemy aby taki system mógł być samodzielny musimy jeszcze zainstalować jądro i bootloader.